O nás Naša ponuka Azbest Hygiena práce Chemická legislatíva Kontakt

Azbest

Azbest je názov pre skupinu vláknitých minerálov prirodzene sa vyskytujúcich v zemskej kôre. Vlastnosti azbestov sú dané ich charakteristickou vláknitou štruktúrou. Vlákna sú veľmi pevné, majú vysokú tepelnú odolnosť, sú ohybné, odolné voči deformáciám pri ťahu, nie sú prchavé a sú chemicky stabilné. Na základe svojich vlastností mal azbest široké použitie. Medzi najčastejšie výrobky, v ktorých sa nachádza patria potrubia, rovinné dosky, izolačné dosky, izolácie, strešné krytiny, protipožiarne nástreky, tesnenia, tesniace šnúry, brzdové obloženia, atď. Negatívnou vlastnosťou azbestových vlákien je ich schopnosť štiepiť sa na respirabilné frakcie, ktoré po vdýchnutí do pľúc môžu vyvolať vznik nádorového procesu.

Naša ponuka:

Novinky

Ponuka na audit zameraný na aplikáciu chemickej legislatívy v praxi (Audit REACH)

Zameranie auditu: audit pozostáva z hodnotenia chemických látok a zmesí v podniku, etikiet, kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) a systému distribúcie a oboznamovania s KBÚ. V prípade následných užívateľov sa hodnotí aj konečné použitie chemických látok a zmesí. V prípade dohody je možné audit rozšíriť aj o kontrolu súladu používania produktov s KBÚ (či sú zabezpečené predpísané technické a organizačné opatrenia uvedené v KBÚ). Audit je spracovaný v súlade s platnou legislatívou v oblasti chemických látok a zmesí.

Výsledok auditu: záverečná správa, ktorá obsahuje informácie o skutkovom stave v podniku, zistené nedostatky, návrhy na odstránenie nedostatkov/odporúčania.

V prípade Vášho záujmu nás požiadajte o cenovú ponuku.


Počasie Slovensko

In-počasie Meteoinfo
           
(c)2011 CHEMPOR, s.r.o.