O nás Naša ponuka Azbest Hygiena práce Chemická legislatíva Kontakt

Cenová ponuka

* Obchodné meno :
 
* IČO :
 
Sídlo :
 
* Kontaktná osoba :
(meno, telefón)
 
* E-mail :
 
* Máme záujem o :
(stručný opis)
 
* Máme oprávnenie na prácu s azbestom :
Áno     Nie
 
Poznámka :
 
 
(* povinné údaje)

Novinky

Ponuka na audit zameraný na aplikáciu chemickej legislatívy v praxi (Audit REACH)

Zameranie auditu: audit pozostáva z hodnotenia chemických látok a zmesí v podniku, etikiet, kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) a systému distribúcie a oboznamovania s KBÚ. V prípade následných užívateľov sa hodnotí aj konečné použitie chemických látok a zmesí. V prípade dohody je možné audit rozšíriť aj o kontrolu súladu používania produktov s KBÚ (či sú zabezpečené predpísané technické a organizačné opatrenia uvedené v KBÚ). Audit je spracovaný v súlade s platnou legislatívou v oblasti chemických látok a zmesí.

Výsledok auditu: záverečná správa, ktorá obsahuje informácie o skutkovom stave v podniku, zistené nedostatky, návrhy na odstránenie nedostatkov/odporúčania.

V prípade Vášho záujmu nás požiadajte o cenovú ponuku.


Počasie Slovensko

In-počasie Meteoinfo
           
(c)2011 CHEMPOR, s.r.o.