O nás Naša ponuka Azbest Hygiena práce Chemická legislatíva Kontakt

Čo je to CHEMPOR PORTAL?

Chempor, pracovná zdravotná služba

CHEMPOR PORTAL je softwarová aplikácia, ktorú sme začali vyvíjať v roku 2008. Začiatkom roka 2009 bola prvá verzia sprístupnená našim klientom.

Aplikácia umožňuje klientovi prostredníctvom štandardného PC a pripojenia na internet manažovať online lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci a v reálnom čase odosielať informácie lekárovi, ktorý bude vykonávať presne definované vyšetrenia.

Ďalšie funkcie CHEMPOR PORTALu okrem množstva iného umožňujú klientovi online prístup ku všetkej dokumentácii týkajúcej sa hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia klienta. Dokumenty sú uložené a archivované na serveri spoločnosti CHEMPOR, s.r.o. a klient sa nemusí zaoberať ich archiváciou či už vo svojom PC alebo v tlačenej forme a hlavne ich má kedykoľvek k dispozícii.

CHEMPOR PORTAL sa neustále vyvíja, dopĺňajú sa nové funkcie, vylepšenia - samozrejme aj podľa požiadaviek a pripomienok našich klientov.

Novinky

Ponuka na audit zameraný na aplikáciu chemickej legislatívy v praxi (Audit REACH)

Zameranie auditu: audit pozostáva z hodnotenia chemických látok a zmesí v podniku, etikiet, kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) a systému distribúcie a oboznamovania s KBÚ. V prípade následných užívateľov sa hodnotí aj konečné použitie chemických látok a zmesí. V prípade dohody je možné audit rozšíriť aj o kontrolu súladu používania produktov s KBÚ (či sú zabezpečené predpísané technické a organizačné opatrenia uvedené v KBÚ). Audit je spracovaný v súlade s platnou legislatívou v oblasti chemických látok a zmesí.

Výsledok auditu: záverečná správa, ktorá obsahuje informácie o skutkovom stave v podniku, zistené nedostatky, návrhy na odstránenie nedostatkov/odporúčania.

V prípade Vášho záujmu nás požiadajte o cenovú ponuku.


Počasie Slovensko

In-počasie Meteoinfo
           
(c)2011 CHEMPOR, s.r.o.