O nás Naša ponuka Azbest Hygiena práce Chemická legislatíva Kontakt

Hygiena práce

Chempor, hygiena práce

Hygienou práce sa zaoberá vedný odbor preventívne pracovné lekárstvo. Úlohou preventívneho pracovného lekárstva je sledovať vplyv pracovných podmienok na zdravie zamestnancov. Na základe získaných poznatkov sa stanovujú požiadavky na vytváranie a ochranu zdravých pracovných podmienok a na vylúčenie alebo obmedzenie škodlivých vplyvov pracovného prostredia. Preventívne pracovné lekárstvo vychádza predovšetkým z poznatkov fyziológie práce, ergonómie, psychológie práce, toxikológie a iných vedných odborov. Cieľom je integrovaný prístup k prevencii chorôb z povolania, iným poškodeniam zdravia v súvislosti s výkonom práce a pracovným úrazom.

Naša ponuka:

Novinky

Ponuka na audit zameraný na aplikáciu chemickej legislatívy v praxi (Audit REACH)

Zameranie auditu: audit pozostáva z hodnotenia chemických látok a zmesí v podniku, etikiet, kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) a systému distribúcie a oboznamovania s KBÚ. V prípade následných užívateľov sa hodnotí aj konečné použitie chemických látok a zmesí. V prípade dohody je možné audit rozšíriť aj o kontrolu súladu používania produktov s KBÚ (či sú zabezpečené predpísané technické a organizačné opatrenia uvedené v KBÚ). Audit je spracovaný v súlade s platnou legislatívou v oblasti chemických látok a zmesí.

Výsledok auditu: záverečná správa, ktorá obsahuje informácie o skutkovom stave v podniku, zistené nedostatky, návrhy na odstránenie nedostatkov/odporúčania.

V prípade Vášho záujmu nás požiadajte o cenovú ponuku.


Počasie Slovensko

In-počasie Meteoinfo
           
(c)2011 CHEMPOR, s.r.o.