O nás Naša ponuka Azbest Hygiena práce Chemická legislatíva Kontakt

Chemické látky a zmesi

Chempor, obrázok skúmavky

Chemický priemysel je tretie najväčšie výrobné priemyselné odvetvie v Európe. Chemické látky a zmesi predstavujú prínosy, od ktorých je moderná spoločnosť úplne závislá, napr. pri výrobe potravín, liekov, textílií, automobilov, atď.

Na druhej strane určité chemické látky a zmesi spôsobili vážne poškodenia zdravia ľudí a životného prostredia. Veľmi známe príklady medzi mnohými sú azbest, o ktorom je známe, že spôsobuje rakovinu pľúc a mezotelióm alebo benzén, ktorý vyvoláva leukémiu.

Nedostatok znalostí o účinku mnohých chemických látok a zmesí na ľudské zdravie a životné prostredie je dôvodom pre obavy.

Naša ponuka:

Novinky

Ponuka na audit zameraný na aplikáciu chemickej legislatívy v praxi (Audit REACH)

Zameranie auditu: audit pozostáva z hodnotenia chemických látok a zmesí v podniku, etikiet, kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) a systému distribúcie a oboznamovania s KBÚ. V prípade následných užívateľov sa hodnotí aj konečné použitie chemických látok a zmesí. V prípade dohody je možné audit rozšíriť aj o kontrolu súladu používania produktov s KBÚ (či sú zabezpečené predpísané technické a organizačné opatrenia uvedené v KBÚ). Audit je spracovaný v súlade s platnou legislatívou v oblasti chemických látok a zmesí.

Výsledok auditu: záverečná správa, ktorá obsahuje informácie o skutkovom stave v podniku, zistené nedostatky, návrhy na odstránenie nedostatkov/odporúčania.

V prípade Vášho záujmu nás požiadajte o cenovú ponuku.


Počasie Slovensko

In-počasie Meteoinfo
           
(c)2011 CHEMPOR, s.r.o.